วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เยี่ยมเกษตรกร 1/2556

2 พฤศจิกายน 2555 เยี่ยมเกษตรกรและประสานโครงการที่จะดำเนินงานปี 2556