วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เยี่ยมเกษตรกร 1/2556

2 พฤศจิกายน 2555 เยี่ยมเกษตรกรและประสานโครงการที่จะดำเนินงานปี 2556

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

กะเทาะข้าวโพด

11 พฤษภาคม 2555 เยี่ยมเกษตรกรโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้า หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งข้าวพวง พบวิธีที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในการกะเทาะเมล็ดข้าวโพดออกจากฝัก โดยการนำฝักข้าวโพดเข้าในกระสอบแล้วใช้ไม้ตีไม่กี่อึกใจ เมล็ดข้าวโพดก็จะออกจากฝักราว 99% แล้วนำไปร่อนแยกซังและเมล็ด ส่วนซังที่ยังพอมีเมล็ดเกาะติดค้างก็นำให้วัวแทะกิน ดูแล้วเพลินดีง่ายกว่ารูปแบบการนั่งแกะเมล็ดออกตั้งเยอะ ถือได้ว่าประหยัดเงินและเวลาดีกว่าการนำไปจ้างเครื่องกะเทาะ